Електроника и електротехника
ВЕСТА 17: качеството е приоритет, цените - приемливи, сроковете за изпълнение на поръчки са кратки
ВЕСТА 17: качеството е приоритет, цените - приемливи, сроковете за изпълнение на поръчки са кратки

Каква е основната дейност на фирмата?                                              

Основен предмет на дейност на „ВЕСТА 17” EООД е проучване, проектиране, изграждане, профилактика, ремонт и модернизация на:

  • битови и промишлени електроинсталации;
  • заземителни и мълниезащитни уредби (конвенционални и с изпреварващо действие);
  • пожароизвестителни системи;
  • съоръжения ниско и средно напрежение: Трафопостове, МТП, МТТ, БКТП;
  • въздушни и кабелни електропроводни линии;
  • ремонт на силови трансформатори от 25kVA до 1000kVA и други.

„ВЕСТА 17” EООД участва активно в изграждането на фотоволтаични електроцентрали и паркове от нулев цикъл до въвеждане в експлоатация.

Продуктови сертификати и партньорства на  „ВЕСТА 17” EООД!

От създаването си до днес „Веста-17” EООД е реализирала разнообразни по обем и задание поръчки от водещи фирми. Бизнес партньори на фирмата са многобройни. Услугите, които предоставя ВЕСТА 17 ЕООД  на територията на цялата страна включват доставка на материали, притежаващи сертификат за тяхното качество.

Във фирмата работи висококвалифициран ръководен и изпълнителски персонал!

Персоналът във „Веста 17“ EООД се състои от обучени инженери за създаване на звено Орган за контрол вид „С” за контрол на „Електрически уредби и съоръжения за напрежение до и над 1000V” с обхват: Съпротивление на защитни заземителни уредби, Съпротивление на изолация, Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби, Импеданса на контура „фаза – защитен проводник”, Прекъсвачи за защитно изключване ЗП, Електрозащитни средства: Изолиращи щанги , Указатели за напрежение, Гумени Диелектрични ръкавици, боти,  галоши и килимчета, Силови кабелни линии и съоръжения до 20kV, Трансформатори за напрежение до 20kV и защитена Акредитация №40 през 2014г.
 

Електромаркет

„ВЕСТА 17” разполага с изграден търговски обект за продажба на електроматериали за битови електроинсталации, осветителна техника и промишлени съоръжения в уредби 20kV, като целта е максимално да се удовлетвори клиента и ангажираността му с по-малко на брой организации.

Технически обезпечения:
 Фирмата е оборудвана с необходимите технически обезпечения, багер, автокран, товарен автомобил с прикачен кран, автовишка и автомобили 4х4, инструментариум и апарати / уреди за извършване на дейността си. Разполага с мобилни уредби 110kV и 70kV AC / DC за:

  • тестване на кабелни линии (изпитване с високо напрежение на основната изолация и - мантията на кабели Ср.Н и локализиране на евентуални повреди);
  • трасиране на подземни комуникации; изпитване на кабелни линии Н.Н .;
  • локализиране на повреди и тяхното отстраняване;
  • аварийно поддържане на електроинсталации и съоръжения до 20 kV.
промишлени електроинсталации заземителни уред мълниезащитни уред електроматериали битови електроинсталации
Facebook Share
Google plus Share
полезнo
София
Бургас
Пловдив
Варна